Exclusive opportunity to connect with potential employees

Be part of our event “TSVD Career Day” on October 14, 2023. For more detailed information, please continue reading below
Deutsche Version siehe unten
เวอร์ชันภาษาไทย โปรดอ่านต่อข้างล่าง

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทุกคนก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2566 นี้ได้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ได้ถึงวันที่ 9 เม.ย. นี้ ถึงใครเคยลงทะเบียนไว้แล้วในครั้งก่อนในปี 62 ก็ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันค่ะ

คนไทยอยู่ที่ไหนก็ได้โหวต!

เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีได้เสนอ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …” เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยเนื้อหาของร่างดังกล่าวนำมาซึ่งความกังวลอย่างมากของพวกเรา เนื่องจากได้มีการตัดข้อความในส่วนที่รับรองการลงประชามตินอกราชอาณาจักรออกไป ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิในการร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศกว่าล้านคน

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางกับ Qatar Airways

ส.น.ท.ย.มีข่าวดีสำหรับสมาชิกและนักเรียนทุกคนมาแจ้งให้ทราบกัน!

โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมีโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาอายุ 18-30 ปี นักศึกษาที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินต่างๆมากมาย ให้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศได้ประหยัดกว่าและพิเศษกว่า

ทำไม #คนไทยอยู่ที่ไหนต้องได้โหวต ?

ทราบกันหรือไม่ ว่าร่างพรบ.ประชามติฉบับใหม่อาจกำลังจะทำให้คนไทยในต่างประเทศเสียสิทธิในการออกเสียงประชามติ!

โครงการรวบรวมเอกสารและจัดตั้งหอจดหมายเหตุนักเรียนไทยในเยอรมนี

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมป์ (ชื่อเดิม สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมป์) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2500 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทย รวมทั้งชาวไทยและผู้คนหลากหลายชนชาติในประเทศเยอรมนี 

GTCC YP Network Evening x GRAB

กิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์จากหอการค้าเยอรมันไทย ถ้าชาวไทยหรือชาวเยอรมันท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ