สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ส.น.ท.ย. ตั้งแต่ปี 2564

สมาชิกภาพมีอายุหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่สมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคมในแต่ละปี

จดหมายข่าวสำหรับสมาชิก

เราจะจัดส่งจดหมายข่าวให้กับสมาชิกทางอีเมล โดยจะมีรายงานสรุปการดำเนินงานของพวกเราเป็นรายไตรมาส รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ไม่ให้คุณพลาดทุกความเคลื่อนไหวของสมาคม

ส่วนลดค่าเข้ากิจกรรม

สำหรับกิจกรรมของเราที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เราจะมีส่วนลดให้สำหรับสมาชิกที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ โดยที่จะแจ้งรายละเอียดเมื่อเปิดรับสมัครแต่ละกิจกรรม

สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกรณีที่นั่งจำกัด

กรณีที่กิจกรรมของเรารับคนได้จำกัด สมาชิกจะมีสิทธิในการสมัครเข้าร่วมก่อน ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมร่วมสนุก

นอกเหนือจากที่กล่าวมา เราอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆ ให้เพื่อนสมาชิกมาร่วมสนุกกัน รอติดตามกันได้เลย

ตรวจสอบร้องเรียนการทำงานของสมาคม

อ้างอิงจากข้อ 24 ของข้อบังคับสมาคมฯ สมาชิกมีสิทธิ์ร้องเรียนได้ในกรณีที่เห็นว่าคนในสมาคม (ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือตำแหน่งใดๆ ก็ได้) ไม่ดำเนินการตามกฎระเบียบหรือทำอะไรที่ขัดหลักการที่ควรจะเป็น โดยพวกเราจะต้องรีบแก้ปัญหาและรายงานให้สมาชิกทุกคนทราบภายใน 30 วัน (รายละเอียดสามารถดูได้ใน ข้อบังคับสมาคม) โดยเบื้องต้นสมาชิกสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมาได้ทางอีเมล info@tsvd.org

ขอยืมใช้ของของสมาคม

สมาคมของเรามีของหลายอย่างที่ได้ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬา ไมโครโฟน ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อ 6 (ข) ของข้อบังคับสมาคมฯ สมาชิกมีสิทธิที่จะยืมใช้ทรัพย์สินของสมาคมได้ในทางที่ชอบ ส่วนรายการของว่าจะสามารถยืมอะไร ผ่านช่องทางไหนได้บ้างนั้น พวกเราจะแจ้งทุกคนในโอกาสต่อไป

สิทธิในการสมัคร/ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิลงสมัครเป็นนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องเป็นสมาชิกสามัญที่อายุเกิน 20 ปี และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะต้องเป็นสมาชิกสามัญที่อายุเกิน 18 ในวันเลือกตั้ง และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิลงสมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม (สามัญ /วิสามัญ) ที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ทั้งนี้

  • สมาชิกสามัญ คือสมาชิกที่มีเชื้อชาติหรือสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษา ทำวิจัย ดูงาน เข้าอบรม หรือฝึกงานในประเทศเยอรมนี
  • สมาชิกวิสามัญ คือสมาชิกคนอื่นที่ไม่เข้าคุณสมบัตินี้ แต่สนใจงานของสมาคมนั่นเอง

โดยรายละเอียดสามารถอ่านได้ใน ข้อบังคับสมาคม