รายนามนายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษเมือง
2473-2479นายจ่าง รัตนะรัตCharng RatanaratStuttgart
2479-82นายประวิศ ศรีพิพัฒน์Prawit SribhibhadhBerlin
2482-2501[สมาคมว่างเว้นจากการดำเนินงาน]
2501-02[ไม่มีข้อมูล]
2502-03[ไม่มีข้อมูล]
2503-04[ไม่มีข้อมูล]
2504-05[ไม่มีข้อมูล]
2505-06[ไม่มีข้อมูล]
2506-07[ไม่มีข้อมูล]
2507-08นายจักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์Djakkrit Puranasamriddhi
2507-08นายสุกฤต ทองประเสริฐSukrit Tongprasroeth
2508-09นายปราโมทย์ โกเมศPramothaya Komes
2509-10นายไพโรจน์ พงษ์พิพัฒน์Pairoj Bhongbhibhat
2510-11นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุลPhaisith Phipatanakul
2511-12นายนิกร โตวิจิตรNikorn Tovichit
2512-13นายเจษฎา อินทรภูวศักดิ์ Jesda IntrapuvasekMainz
2513-14[ไม่มีข้อมูล]
2514-15นายโกมล วงศ์ทองศรีKomol Vongethongsri
2515-16นายมหิทธิพล อัมพุนันทน์Mahitipol Ampunant
2516-17นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์Chaiwat Thirapantu
2517-18นายสมศักดิ์ ห์ลีละเมียร Somsakdi HalilamianFrankfurt
2518-19นางสาวศิริพร สารสาสSiriporn SarasasFrankfurt
2519-20นายประสงค์ ศรีจันทร์Prasong SrichanBonn
2520-21[ไม่มีข้อมูล]
2521-22นายศิวะ พงศ์พิพัฒน์Siwa BhongbhibhatStuttgart
2522-23นายสรพงษ์ ลิ้มสุวรรณSorapong  Limsuval
2523-24นายเกษม ศรีเขียวKasem Srikiew
2524-25นายสมบัติ เบญจศิริมงคลSombat BenjasirimongkolHamburg
2525-26นายสมบูรณ์ เจริญศิริSomboon ChareosiriKöln
2526-27นายแฟรงค์ ธนกร เฮาส์Frank Thanakorn Hausses
2527-28นายประสงค์ บริจันทร์Prasong Brichan
2528-29นายประศาสน์ เจริญชัยPrasart Charoenchai
2529-30นายยุทธพงษ์ ใยบัวเทศ
2530-31นายสุวรรณ คูสุวรรณSuwan KusuwanWest Berlin
2531-32นายสุวรรณ คูสุวรรณSuwan KusuwanWest Berlin
2532-33นายโอฬาร กาญจนกาศOlan Karnchanakas
2533-34นายสุรชัย วังยายฉิมSurachai Vungyaichim
2534-35นายสุรชัย วังยายฉิมSurachai Vungyaichim
2535-36นายสมชาย ชัยเจริญสินSomchai Chaicharoensin
2536-37นายกอบชัย ภัทรกุลวณิชย์Kobchai PattaragulwanitBonn
2537-38นายสัญชัย พันธโชติ
2538-39นายเมธา คาห์ลMarcel KahlSaarbrücken
2539-40นายโอภาส ตรีทวีศักดิ์
2540-41นายเรียงศักดิ์ ชูบ้านนาRiangsak ChoobannaHannover
2541-42นายนพดล คุ้มอนุวงศ์Noppadol KumanuvongClausthal
2542-43นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์Suntariya MuanpawongMünster
2543-44นายปริญญา เทวานฤมิตรกุลPrinya ThaewanarumitkulGöttingen
2544-45นายปริญญา เทวานฤมิตรกุลPrinya ThaewanarumitkulGöttingen
2545-46นายวัชริศ กองเพียรWatcharit KongpienHamburg
2546-47นายพนิต กิจสุบรรณPanit KitsubunMünchen
2547-48นายเชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์Churtwut SinpimonboonHannover
2548-49นายศราวุธ เลิศพลังสันติSarawut Lerspalungsanti Stuttgart
2549-50นายกำธร นวเลิศปัญญาKhumthorn NawalertpanyaStuttgart
2550-51[ตำแหน่งว่าง]
2551-52นางสาวดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุลDuangratana ShuwisitgulBerlin
2552-53นายธวัชชัย ศิริปัญญาStuttgart
2553-54นายชวนากร มานตาลาSoest
2554-55นายกิตติ คำแก้วKitti KamkaewStuttgart
2555-56นายวรวุฒิ สินโคกสูงWorawut SinkoksoongKöln
2556-57นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์Nithi RungtanapiromHeidelberg/Frankfurt
2557-58นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์Nithi RungtanapiromFrankfurt
2558-59นายวิชญ์พาส พิมพ์อักษรWichapas Pim-aksornBonn
2559-60นายอดุลย์ สมาธิAdun SamathiBonn
2560-61นางสาวณัฏฐา ควรขจรNuttha KuankajornKarlsruhe
2561-62นางสาวภาวินี ศิริประพฤทธิ์Pavinee SiriprabrydhiBerlin
2562-63นางสาวปัญจพาณ์ วัฒนศิริPanchapa WattanasiriBerlin
2563-64นายกฤตภาส บุญปสาทKrittapas BoonpasartKarlsruhe
2564-65นางสาวฐานิกา เนาวภูตThanika NaowaphootMünchen
2565-66นางสาวสุธิดา เกิดสุวรรณ์Sutida KerdsuwanAachen
** หากต้องการเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูล สามารถติดต่อเราหรืออีเมลมาที่ info@tsvd.org **