สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ส.น.ท.ย.

(Thai Studenten-Verein in Deutschland unter der Schirmherrschaft S.M. des Königs e.V. – TSVD)

ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะนักเรียนชาวเยอรมัน ตลอดระยะเวลาเกือบ ๖๐ ปี ส.น.ท.ย. ได้ยืนหยัดท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของชาวต่างชาติต่อประเทศไทย ผ่านทางการเผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรมด้านกีฬา อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนไทยในเยอรมนี ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ประเทศเยอรมนี เพื่อสร้างเป็นสังคมแห่งมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนไทยในเยอรมนีโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ส.น.ท.ย. ยังทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาทั้งสำหรับนักเรียนไทยในเยอรมนี และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะมาศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่เพจเฟสบุ๊คและกลุ่มเฟสบุ๊คนี้