คนไทยอยู่ที่ไหนก็ได้โหวต!

เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีได้เสนอ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …” เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยเนื้อหาของร่างดังกล่าวนำมาซึ่งความกังวลอย่างมากของพวกเรา เนื่องจากได้มีการตัดข้อความในส่วนที่รับรองการลงประชามตินอกราชอาณาจักรออกไป ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิในการร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศกว่าล้านคน

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้เอง พวกเรา สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส กลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยียม กลุ่มนักเรียนไทยในไต้หวัน ชมรมนักเรียนนักศึกษาไทยในโปแลนด์ และกลุ่มนักเรียนไทยในสวีเดน จึงได้รวมตัวกันขึ้นในนาม “กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ” เพื่อผลักดันแคมเปญ #คนไทยอยู่ที่ไหนต้องได้โหวต เรียกร้องให้มีการคืนสิทธิของคนไทยในต่างประเทศกลับมา

เราได้ยื่นจดหมายเรียกร้องต่อหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าของร่างดังกล่าว พร้อมทั้งรณรงค์คู่ขนานทางโซเชียลมีเดีย จนกระทั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติปรับแก้เนื้อหาร่างของคณะรัฐมนตรี โดยเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรกลับมาอีกครั้ง (รายละเอียด: https://fb.com/ExcludedThai/posts/155285853115693)

และในที่สุด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาก็ได้มีมติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …” ฉบับของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ต่อไป โดย พรบ.ประชามติ ฉบับนี้ ถือเป็นการคืนสิทธิการลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรตามที่เคยปรากฏในฉบับปี 2541 และ 2552 รวมทั้งยังได้บัญญัติกระบวนการออกเสียงในต่างประเทศไว้อย่างชัดเจนเป็นฉบับแรก จึงถือเป็นความสำเร็จของคนไทยในต่างประเทศที่ร่วมกันเรียกร้องจนได้มาซึ่งสิทธิอันพึงมีของพลเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง

ในโอกาสนี้ พวกเรากลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ โดยสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส กลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยียม กลุ่มนักเรียนไทยในไต้หวัน ชมรมนักเรียนนักศึกษาไทยในโปแลนด์ และกลุ่มนักเรียนไทยในสวีเดน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันจนกระทั่งข้อเรียกร้องของพวกเราเป็นความจริง

ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร โดยท่านประธาน นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พรรคก้าวไกล ที่ได้ให้โอกาสพวกเราเข้าชี้แจงและให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งนายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.พรรคก้าวไกล และคณะ ที่ได้ให้ความกรุณารับหนังสือในฐานะตัวแทนคณะกรรมาธิการ และอภิปรายสนับสนุนในรัฐสภาวาระแรก

ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ประชามติ โดยท่านประธาน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ที่รับฟังและเห็นชอบให้มีการแปรญัตติตามที่พวกเราร้องขอ รวมทั้ง นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.พรรคก้าวไกล และ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการ ที่ได้ช่วยผลักดันประเด็นของพวกเราในชั้นกรรมาธิการอย่างแข็งขันจนกระทั่งสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้เรายังขอขอบคุณแรงสนับสนุนและกำลังใจจากกรรมาธิการจากทุกฝ่ายทางการเมืองที่มีให้กับพวกเรา

ขอขอบคุณที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ที่ได้มีมติเห็นชอบ พรบ.ประชามติ ฉบับยืนยันสิทธิของคนไทยในต่างประเทศ ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่อภิปรายสนับสนุนสิทธิของพวกเราในรัฐสภา และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ช่วยเผยแพร่ข้อเรียกร้องของเราให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างขึ้น

และท้ายที่สุด พวกเราขอขอบคุณเพื่อนๆ นักเรียนไทยและคนไทยทั่วโลก ที่ได้ให้ความสนใจและสนับสนุนพวกเราเสมอมา จนกระทั่งบรรลุตามที่หวังได้ในวันนี้ นี่คือความสำเร็จร่วมกันของพวกเราทุกคน

#คนไทยอยู่ที่ไหนต้องได้โหวต
#คนไทยอยู่ที่ไหนก็ได้โหวต
#กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ