1. สุธิดา เกิดสุวรรณ์ (อ้อ)

  นายกสมาคมฯ

 2. เจนจิรา บุรพรัตน์ (จาจ้า)

  อุปนายกสมาคม

 3. วราลี ดิลกคุณากุล (เชอร์รี่)

  เลขาธิการ

 4. อภิชญา อยู่ประสิทธิ์ (พีช)

  เหรัญญิก

 5. วชิรญาณ์ อุดมญาติ (ออม)

  นายทะเบียน

 6. จิรานันท์ มะวิญธร (ป่าน)

  ประชาสัมพันธ์

 7. ธนดล สมมิตร (ปั้น)

  สารสนเทศ

 8. นัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์)

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

 9. พัชรโศภิน มณีนิล (แตงกวา)

  กรรมการฝ่ายแผนงานและกิจกรรม

 10. วริษา รุ่งอารยะ (คอมปาวด์)

  ผู้ดูแลเว็บไซต์

 11. ภูมิรพี ผ่องอำไพ (โนโน่)

  กรรมการฝ่ายกีฬา

 12. ณัชชา อยู่ประสิทธิ์ (ซิลค์)

  กรรมการฝ่ายแผนงานและกิจกรรม

 13. พรพิชชา บุญอาสาสกุล (แทมมี่)

  กรรมการฝ่ายศิลป์

 14. ขวัญหทัย แจ่มผล (ดริ๊ง)

  กรรมการฝ่ายวิชาการ