1. นางสาวปัญจพาณ์ วัฒนศิริ

  นายกสมาคมฯ

 2. นายรชต แจ่มเมือง

  อุปนายกสมาคม

 3. นายชัชชน ชวาลาวร

  เหรัญญิก

 4. นายชัญญาวัจน์ สถิตภัทรสมบัติ

  เลขานุการ

 5. นายชวิน สังวาลย์เงิน

  วิชาการ

 6. นายธีร์ วานิชอังกูร

  วิชาการ

 7. นายกฤตภาส บุญปสาท

  วิชาการ

 8. นายจอมพจน์

  วิชาการ

 9. นายชนธัญ สัตยานุวัฒน์

  กิจกรรม

 10. นายกฤตณัฐิ ณิยกูล

  กิจกรรม

 11. นางสาวพิมพ์บุญ ไชยมงคล

  กิจกรรม

 12. นางสาวครองขวัญ เจียรวัฒนกนก

  ประชาสัมพันธ์

 13. นางสาวสิมิลัน จิระกิตติวุฒิ

  สารสนเทศ

 14. นายภัทรวุฒิ อังครัตนพิชัย

  สารสนเทศ

 15. นางสาวธีรารัตน์ ตันติศักดิ์

  ศิลป์

 16. นางสาวจินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ

  ศิลป์

 17. นางสาวลานนา ตระการเถลิงศักดิ์

  ศิลป์

 18. นายกิตติภณ วุฒิเมธีกุล

  กีฬา

 19. นางสาวปวิชญา วังกระพงษ์

  ผู้ดูแลเว็บไซต์

 20. นายภัทรวัต ช่อไม้

  นายทะเบียน