1. สุธิดา เกิดสุวรรณ์ (อ้อ)

  นายกสมาคมฯ

 2. วชิรญาณ์ อุดมญาติ (ออม)

  อุปนายกสมาคม

 3. ธนพร อัศวพัฒนากูล (นิล)

  เลขานุการ

 4. วราลี ดิลกคุณากุล (เชอร์รี่)

  เหรัญญิก

 5. จิรานันท์ มะวิญธร (ป่าน)

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 6. ณัชชา อยู่ประสิทธิ์ (ซิลค์)

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 7. สิรินดา ธนพลไพศาล (ผิง)

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 8. พิมพ์ชนก สุขเอม (พิม)

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 9. เจนจิรา บุรพรัตน์ (จาจ้า)

  กรรมการฝ่ายแผนงานและกิจกรรม

 10. ขวัญหทัย แจ่มผล (ดริ๊ง)

  กรรมการฝ่ายแผนงานและกิจกรรม

 11. อักษร ศุภกาญจน์เดชากุล (เอย)

  กรรมการฝ่ายศิลป์

 12. ญาณิกา ศรีปัญญา (รวงข้าว)

  กรรมการฝ่ายศิลป์

 13. พัชรโศภิน มณีนิล (แตงกวา)

  กรรมการฝ่ายธุรการ

 14. อภิชญา อยู่ประสิทธิ์ (พีช)

  กรรมการฝ่ายธุรการ

 15. นัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์)

  กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

 16. ธนดล สมมิตร (ปั้น)

  กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

 17. ภูมิรพี ผ่องอำไพ (โนโน่)

  กรรมการฝ่ายกีฬา

 18. ธัฐไท ศักดิ์กำจร (มอลต์)

  ผู้ดูแลเว็บไซต์

 19. ปภพ เลขาปัญญาพร (ป็อบ)

  ผู้ดูแลเว็บไซต์