1. นางสาวภาวินี ศิริประพฤทธิ์

  นายกสมาคมฯ

 2. นางสาวนทีกานด์ กฤษดาธิการ

  อุปนายกสมาคม

 3. นางสาวชนิกานต์ เจริญศรี

  อุปนายกสมาคม

 4. นายศิริวัฒน์ จงจิตรตระกูล

  เลขานุการ

 5. นายมัทธิว ท้าวคำลือ

  เลขานุการ

 6. นายชัชชน ชวาลาวร

  เหรัญญิก

 7. นางสาวปัญจพาณ์ วัฒนศิริ

  กรรมการฝ่ายแผนงานและกิจกรรม

 8. นายชนธัญ สัตยานุวัฒน์

  กรรมการฝ่ายแผนงานและกิจกรรม

 9. นายรชต แจ่มเมือง

  กรรมการฝ่ายแผนงานและกิจกรรม

 10. นายธีร์ วานิชอังกูร

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

 11. นายทัตพล แจ้งใจเจริญ

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

 12. นายภูมิสยาม แสนสุข

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 13. นางสาวสิมิลัน จิระกิตติวุฒิ

  กรรมการฝ่ายกิจกรรมออนไลน์

 14. นายกันตธัช กิจธิคุณ

  กรรมการฝ่ายศิลป์

 15. นางสาวจินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ

  กรรมการฝ่ายศิลป์

 16. นายนัฏฐพล รัตนฤกษ์ขจร

  นายทะเบียน

 17. นางสาวปวิชญา วังกระพงษ์

  ผู้ดูแลเว็บไซต์

 18. นางสาวพิมพ์บุญ ไชยมงคล

  สารสนเทศ