ประกาศ 1/63-64 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 2563-2564

ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 01/2563-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

Attachments

1 2 3 4 5