ประกาศฉบับที่ 8/2562-2563 เรื่อง ประกาศใช้ข้อบังคับ และระเบียบการเลือกตั้ง สมาคมไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563)

tsvd-8_62

Attachments