เกี่ยวกับ TSIS : ABOUT

งานประชุมสหวิทยาการนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 3 (Thai Student Interdisciplinary Symposium: TSIS) เป็นงานประชุมวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยในเยอรมนีและภาคพื้นยุโรป ได้ฝึกนำเสนอผลงานวิจัยในบรรยากาศที่เป็นทางการ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายให้กับนักเรียนไทยที่จะสำเร็จการศึกษาจากเยอรมนีและภาคพื้นยุโรป งาน TSIS ได้ถูกกำหนดให้จัดทุก ๆ สองปี โดยครั้งแรกถูกจัดขึ้นเมื่อปี 2013 ที่เมืองเกิตทิงเง่น และในปี 2015 ที่เมืองไฮเดลแบร์ก

ในปี 2017 นี้ งานประชุมจะถูกจัดขึ้นที่กรุงแบร์ลินภายใต้หัวข้อ “Rethinking Innovation and Development for Thailand” โดยประกอบไปด้วยสามกิจกรรมหลัก ๆ คือ Keynote Lectures โดยผู้เชี่ยวชาญ, การนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักเรียนไทย และกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักเรียนและนักวิจัย

วัตถุประสงค์ : MISSION

1) ส่งเสริมให้นักเรียนไทยในเยอรมนีและภาคพื้นยุโรปเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเชิงลึกในสาขาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ มีการแนะแนวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาต่อหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2) สร้างพื้นที่ให้นักเรียนไทยในเยอรมนีและภาคพื้นยุโรปได้นำเสนอและฝึกฝนการนำเสนอผลงานวิชาการ ฝึกการเผยแพร่ข้อมูล การถกประเด็นผลการศึกษาในเชิงลึก นำไปสู่การเพิ่มข้อมูล ความรู้และความเข้าใจ และเพิ่มแนวคิดใหม่ๆ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยตัวเอง และท้ายที่สุดสามารถนำไปพัฒนาประเทศต่อไปได้

3) สร้างโอกาสให้นักเรียนไทยในเยอรมนีและภาคพื้นยุโรปได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มุมมองแนวคิด ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังการเรียนการศึกษาการวิจัยและการทำงานในอนาคต

4) สนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาและนักวิจัยไทยในหลากหลายสาขา ซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนไทยในเยอรมนีและภาคพื้นยุโรปสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

TSIS2017 เปิดรับงานวิจัยของคุณ หรือหัวข้อวิจัยที่คุณสนใจ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพียงแต่คุณเป็นนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก หรือ Post Doc ทุกสาขาวิชา โดยรับงานวิจัยไม่จำกัดหัวข้อ

HOST COMMITTEE : TSVD

KEY DATES & DEADLINES

  • 12 ก.พ. – ปิดรับบทคัดย่อ
  • 28 ก.พ. – ปิดรับลงทะเบียน

PRELIMINARY PROGRAMME

  • KEYNOTES – TBA
  • TALKS
  • POSTERS

CONFERENCE VENUE – HWR Berlin

PAYMENTS

  • 30 ยูโร – ค่าลงทะเบียน ไม่รวมที่พัก
  • 45 ยูโร – ค่าลงทะเบียนรวมที่พักหนึ่งคืน
  • 60 ยูโร – ค่าลงทะเบียนรวมที่พักสองคืน

สามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

แบบฟอร์มบทคัดย่อ : ABSTRACT GUIDLINE

ในระหว่างนี้สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าอื่น ๆ เกี่ยวกับงานประชุม TSIS2017 กิจกรรมของส.น.ท.ย.ได้ทาง : สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.), TSVD

 

3rd TSIS 2017

23 – 24 March 2017 BERLIN

The Third Thai Student Interdisciplinary Symposium (TSIS)

 

Thursday 23rd March 2017

From To Activities Note
17:00 18:00 Registration
18:00 19:00 Social activity, welcome party Hostel

 

Friday 24rd March 2017

 

From To Activities Note
08:00 09:00 Registration
09:00 09:30 Opening ceremony
09:30 10:30 Keynote lecture
10:30 11:00 Coffee break/ poster I
11:00 12:20 Oral presentation by students I Each 20 min
12:20 13:30 Lunch break
13:30 15:30 Oral presentation by students II
15:30 16:30 Coffee Break/ Poster II / social activity
16:30 17:00 Break
17:00 20:00 Dinner & closing ceremony HKW Mensa