นายกสมาคมฯและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายอดุลย์ สมาธิ นายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต โดยมี นายชินพันธุ์ ฤกษ์จํานง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และนางวรมน สินสุวรรณ ที่ปรึกษา เข้าร่วมหารือด้วย

ในการนี้ นายอดุลย์ฯ ได้รายงานแนวทางการทำงานของสมาคมในปีต่อไป และได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคม เพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยกระชับเครือข่ายนักศึกษาไทยและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมแล้ว ก็จะเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและวิชาการระหว่างสมาชิกและผู้สนใจ อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) ตลอดจนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เยอรมนีมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เช่น ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

[ขอบพระคุณข้อมูลจากเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Berlin]