แบบฟอร์มบทคัดย่องานวิจัย สำหรับงานประชุมวิชาการ TSIS 2017

โปรดส่งบทคัดย่องานวิจัยของท่านทางอีเมลมาที่ tsis2017@tsvd.org ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560