ประกาศกกต. 4/63 สมัครรับเลือกตั้ง ตําแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี 2563

ประกาศกกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครรับเลือกตั้ง ตําแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี ๒๕๖๓

เอกสารแนบ: ๑. ใบสมัครรับเลือกตั้ง

เนื่องด้วยนางสาว ปัญจพาณ์ วัฒนศิริ นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารส.น.ท.ย. ประจําปี๒๕๖๒-๒๕๖๓ จะดํารงตําแหน่งครบวาระในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น อ้างอิงระเบียบของส.น.ท.ย. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.ส.น.ท.ย.) จึงมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส.น.ท.ย. ให้วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเลือกตั้งกกต. ส.น.ท.ย. จึงขอเชิญชวนสมาชิกส.น.ท.ย. ที่มีความประสงค์จะทํางานในตําแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก และ/หรือผู้ตรวจสอบบัญชีสมัครรับเลือกตั้ง โดยสามารถส่งใบสมัครรับเลือกตั้ง (เอกสารแนบ ๑) มายัง กกต. ส.น.ท.ย. ตามที่อยู่อีเมล kokoto.tsvd@googlemail.com ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

คุณสมบัติสําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีดังต่อไปนี้

๑. กรณีสมัครเพื่อรับตําแหน่งนายกสมาคม – ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มีสิทธิเลือกตั้ง มีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง และมีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๐.ข.๑.)
๒. กรณีสมัครเพื่อรับตําแหน่งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชี – ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มีสิทธิเลือกตั้ง มีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า ๔๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง และมีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๐.ข.๑)
๓. ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มีสิทธิเลือกตั้งและต้องไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง (ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๑ ข และข้อ ๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเข้ามายังกกต.ได้โดยตรงที่ kokoto.tsvd@googlemail.com

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นาย กฤตณัฐ ณิยกูล
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓

election-4_63

Attachments