ประกาศกกต. 2/63 รายชื่อสมาชิกส.น.ท.ย. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2563

ประกาศกกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๒/๒๕๖๓ : รายชื่อสมาชิกส.น.ท.ย. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๓

ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากพบข้อผิดพลาดประการใด อาทิ ท่านใดจบการศึกษาแล้ว หรือมิได้พำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือหากท่านเชื่อตนมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ปรากฏในรายชื่อ ทางกกต. ส.น.ท.ย.ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งและขอความกรุณาท่านแจ้งข้อผิดพลาดมาทางกกต.ส.น.ท.ย. โดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายภัทรวุฒิ อังครัตนพิชัย
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓

election-263

Attachments