ประกาศกกต. 1/63 เเจ้งกำหนดวันเเละสถานที่เลือกตั้ง 2563

ประกาศ กกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ 01/2563 เรื่องแจ้งกําหนดวันและสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก ผู้ตรวจสอบบัญชีและวันประชุมสามัญประจำปี 2563

กกต. ส.น.ท.ย.ได้เเนบไฟล์ข้อมูลประกาศเกี่ยวกับวันเลือกตั้งประจำปี ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายภัทรวุฒิ อังครัตนพิชัย

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓

election-163

Attachments