ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และ ผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี 62/63

ประกาศกกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๔/๒๕๖๒

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี๒๕๖๒/๒๕๖

เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ส.น.ท.ย.) ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ย. ประจําปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ได้มีมติกําหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเบอร์ลิน ตามประกาศกกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที ๐๑/๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้การเลือกตั้งตําแหน่งต่างๆ ได้เสร็จสิ้นลง กกต. ส.น.ท.ย. จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตามเอกสารที่ได้แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖

นางสาวพิมพ์บุญ ไชยมงคล

นางสาวครองขวัฐ เจียรวัฒนกนก

นางสาวศุภรดา สรรพวัฒน์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖

004_ประกาศ_ผลเลือกตั้ง_62

Attachments