ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และ ผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี 61/62

ประกาศกกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๔/๒๕๖๑
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และ ผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

เรียน สมาชิกทุกท่าน
เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ั ง (กกต. ส.น.ท.ย.) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารส.น.ท.ย . ประจําปี ๒๔๖๐/๒๕๖๑ ได้มี มติกําหนดวันเลือกตั้งตรงกับวัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตามประกาศกกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๒/๒๕๖๑ แล้วนั้น

บัดน้ีการเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นลง กกต. ส.น.ท.ย. จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่าง เป็นทางการตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นางสาวพิชชาพร ลีลาอาภรณ์
นางสาวณัฏฐา ควรขจร
นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑

ประกาศกกต. ส.น.ท.ย. 004

Attachments