ประกาศ 60/2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําปี พ.ศ. 2560-2561

ประกาศฉบับท่ี ส.น.ท.ย. ๒๕๖๐/๐๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑