ประกาศ 60/1 ขอขอบคุณท่ีไว้วางใจเลือกตั้ง และประกาศนโยบายสมาคมฯ ประจําปี 2560-2561

ประกาศฉบับที่ ส.น.ท.ย. ๒๕๖๐/๐๑ เรื่อง ขอขอบคุณท่ีไว้วางใจเลือกตั้ง และประกาศนโยบายสมาคมฯ ประจําปี 2560-2561