ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560/2561

ประกาศ กกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑

เรียน สมาชิก ส.น.ท.ย.ทุกท่าน

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ส.น.ท.ย.) ร่วมกับ คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ย. ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Brodenbach ตามประกาศ กกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๑/๒๕๖๐ แล้วนั้น

บัดนี้การเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ได้เสร็จสิ้นลง กกต. ส.น.ท.ย. จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ