ประกาศ 3/59 ขอบคุณที่ไว้ใจเลือกตั้ง และประกาศนโยบายสมาคม ประจำปี 59-60

สารจากนายกสมาคมฯ เรื่องขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกเข้ามารับหน้าที่ประจำปี 2559/60