1. นางสาวณัฏฐา ควรขจร

  นายกสมาคม

 2. นายพันธวิชญ์ สิริเขมาภรณ์

  อุปนายกสมาคม ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 3. นายเฉลิมพล เจิมวงค์รัตนชัย

  อุปนายกสมาคม ฝ่ายกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม

 4. นายกฤตภาส บุญปสาท

  อุปนายกสมาคม ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ

 5. นางสาวณัฏฐพร ทูลแสงงาม

  อุปนายกสมาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 6. นายนัฏฐพล รัตนฤกษ์ขจร

  อุปนายกสมาคม ฝ่ายกิจกรรมออนไลน์

 7. นางสาวครองขวัญ เจียรวัฒนกนก

  เลขานุการ

 8. นางสาวภาวิณี ศิริประพฤทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 9. นางสาวพิชชาพร ลีลาอาภรณ์

  นายทะเบียน

 10. นางสาวปณยา อุนนาทรรัตนกุล

  ผู้ช่วยนายทะเบียน

 11. นายศุภณัฐ พวงทอง

  เหรัญญิก

 12. นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร

  สารสนเทศ

 13. นายอานันท์ ชึตต์

  ผู้ดูแลเว็บไซต์

 14. นายณัฐวัฒน์ ศุภมงคลทวีสุข

  อนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม

 15. นายศิริวุฒิ เจริญสินพร

  อนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม

 16. นายเรวุฒิ จันปง

  อนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม

 17. นายกานต์ ชมภูเลิศ

  อนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ

 18. นางสาวจินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ

  อนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 19. นายขวัญมงคล รอดศิริ

  อนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 20. นายภูมิสยาม แสนสุข

  อนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมออนไลน์

 21. นายพงศกร ช่วยนุ่ม

  อนุกรรมการ ฝ่ายดูแลเว็บไซต์